Ειδικό Μαθησιακό

ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες αποτελούν ένα συχνό φαινόμενο της σύγχρονης κοινωνίας και επηρεάζουν πολλά παιδιά στη σχολική τους πορεία. Είναι σημαντικό να γίνεται η διάγνωση και η παρέμβαση/αποκατάστασή τους έγκαιρα καθώς επηρεάζουν όχι μόνο τη σχολική επίδοση αλλά και τη γενικότερη επικοινωνία και ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Η ευαισθητοποίηση, η επικοινωνία και η συνεργασία τόσο με τους γονείς όσο και με το σχολικό/εκπαιδευτικό πλαίσιο είναι απαραίτητη προκειμένου η πλαισίωση του μαθητή να είναι ολοκληρωμένη.

Σύμφωνα με τον νόμο 3699/2008,  «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) είναι το σύνολο των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές με αναπηρία και διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»

Οι στόχοι της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης είναι οι εξής:

 1. Η ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 2. Η βελτίωση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων και δεξιοτήτων τους.
 3. Η ένταξη τους στο εκπαιδευτικό σύστημα, στην κοινωνική ζωή και στην επαγγελματική δραστηριότητα στο βαθμό που το επιτρέπουν οι δυνατότητές τους.

Η Ειδική Αγωγή απευθύνεται σε μαθητές που εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας:

 • αισθητηριακών
 • νοητικών
 • γνωστικών
 • αναπτυξιακών προβλημάτων
 • ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών

Στους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται όσοι παρουσιάζουν:

 • νοητική αναπηρία
 • αισθητηριακές αναπηρίες όρασης
 • αισθητηριακές αναπηρίες ακοής
 • κινητικές αναπηρίες
 • χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα
 • διαταραχές ομιλίας λόγου
 • ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως:
  • δυσλεξία
  • δυσγραφία
  • δυσαριθμησία
  • δυσαναγνωσία
  • δυσορθογραφία
 • σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ)
 • διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού),
 • ψυχικές διαταραχές

Ο βασικός ρόλος του ειδικού παιδαγωγού είναι παιδαγωγικός, συμβουλευτικός και υποστηρικτικός. Ο ειδικός παιδαγωγός αναλαμβάνει και αλληλεπιδρά εκπαιδευτικά και θεραπευτικά με τα παιδιά. Είναι το πρόσωπο που κινείται ανάμεσα στους γονείς και το παιδί και ανάμεσα στους γονείς το παιδί και το σχολικό πλαίσιο. Συνήθως προτού κληθεί ο ειδικός παιδαγωγός έχει προηγηθεί η διάγνωση του παιδιού από κάποιο δημόσιο διαγνωστικό φορέα (Ιατροπαιδαγωγικό κέντρο, ΚΕΣΥ). Ο ειδικός παιδαγωγός λαμβάνει υπόψη όλα τα στοιχεία της διάγνωσης, ποιες ειδικότητες αξιολόγησαν το παιδί και χρησιμοποιεί και ο ίδιος διάφορα μέσα έτσι ώστε να αξιολογήσει το προφίλ του παιδιού. Στη συνέχεια, σχεδιάζει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης που περιλαμβάνει γενικούς και ειδικούς στόχους. Ανάλογα με τις ειδικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένα παιδί οι στόχοι που τίθενται μπορεί να αφορούν στην ανάγνωση, στη γραφή ή σε ένα συνδυασμό και των δύο. Επίσης, οι στόχοι είναι πιθανό να επικεντρώνονται (και) σε άλλους τομείς όπως τα μαθηματικά, η ενίσχυση της μνήμης, η κατανόηση, η βελτίωση της συγκέντρωσης της προσοχής, η λεκτική ή/ και η μη λεκτική επικοινωνία, η αυτοεξυπηρέτηση. Ακόμη, δίνεται  μεγάλη έμφαση στην επικοινωνιακή και κοινωνική συνδιαλλαγή του παιδιού με το οικείο περιβάλλον του (οικογένεια, σχολείο) αλλά και με το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. Προτεραιότητα του ειδικού παιδαγωγού είναι να βελτιώσει οποιαδήποτε δεξιότητα θα αυξήσει την ποιότητα της καθημερινής διαβίωσης του ατόμου. Ο ειδικός παιδαγωγός μαθαίνει στο άτομο πώς να μαθαίνει, διδάσκοντάς του στρατηγικές μάθησης και χρησιμοποιώντας εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας. Ακόμη, ο ειδικός παιδαγωγός αξιοποιεί δημιουργικά τις δυνατότητες του κάθε παιδιού και μέσα από παιγνιώδεις βιωματικές δραστηριότητες βοηθά το παιδί να οργανώσει ποιοτικά το χώρο και το χρόνο του συμβάλλοντας στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησής του.

Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται μπορεί να περιλαμβάνει:

 • ειδικό παιδαγωγικό υλικό
 • εκπαιδευτικές κάρτες
 • τεχνικές συγκέντρωσης και κατανόησης
 • έντυπο υλικό
 • παιχνίδι ρόλων
 • παραμύθια και βιβλία
 • πολυαισθητηριακό και εικαστικό υλικό
 • εκπαιδευτικό λογισμικό μέσω η/υ

Το αποκαταστασιακό μαθησιακό πρόγραμμα στο κέντρο μας είναι εξατομικευμένο και προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε παιδιού, έπειτα από ολοκληρωμένη αξιολόγηση.

Επίσης παρέχεται και η δυνατότητα χορήγησης του WISC III, ενός αξιολογητικού εργαλείου που μας βοηθά να δούμε το νοητικό και μαθησιακό δυναμικό του μαθητή, μέσα από λεκτικές και πρακτικές κλίμακες.

Τέλος παρέχεται και η δυνατότητα καθημερινής δίωρης μελέτης σε παιδιά Δημοτικού σε μικρές ομάδες (έως 5 παιδιά).

Για ραντεβού επικοινωνήστε με την γραμματεία του κέντρου, καθημερινά 2μμ – 9μμ.