Τομεις Αξιολόγησης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ως αξιολόγηση, ορίζεται η διαδικασία, στην οποία ένα άτομο εξετάζεται και δοκιμάζεται, με σκοπό τον καθορισμό των χαρακτηριστικών του, των ικανοτήτων του και των αναγκών του. Η αξιολογητική διαδικασία μας επιτρέπει να προσδιορίσουμε την ύπαρξη κάποιας επικοινωνιακής διαταραχής ή διαταραχής σίτισης και, εάν ναι, τη φύση και το μέγεθος της διαταραχής αυτής καθώς και τις επιπτώσεις στη ζωή του ατόμου. Επιπρόσθετα μας βοηθά να συγκεντρώσουμε αρκετές πληροφορίες ώστε να τεθούν οι θεραπευτικοί στόχοι, οι θεραπευτικές διαδικασίες και το χρονοδιάγραμμα της θεραπείας.
Η θεραπευτική μας ομάδα χρησιμοποιεί σταθμισμένα στην ελληνική γλώσσα αξιολογητικά εργαλεία και ποικίλες τεχνικές, ώστε μέσω του παιχνιδιού να πραγματοποιηθεί η συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών.

Παιδιά με Προβλήματα Λόγου μπορεί να δυσκολεύονται να:

Κατανοήσουν όσα λέγονται
Βάζουν λέξεις μαζί και να σχηματίζουν προτάσεις
Βρίσκουν τις κατάλληλες λέξεις που χρειάζονται
για να εκφραστούν και να συντάξουν σωστά τις
προτάσεις τους
Περιγράψουν απλά γεγονότα
Εκφράζονται με ευκολία και ανάλογα με τις
περιστάσεις
Ξεκινήσουν και να διατηρήσουν μία συζήτηση

 

Παιδιά με Δυσκολίες Ομιλίας μπορεί να δυσκολεύονται:

Αντικαθιστούν μεμονωμένους ήχους σε μία
λέξη
Αδυνατούν να μιμηθούν συγκεκριμένους
ήχους ή ομάδες ήχων
Δυσκολεύονται να αρθρώσουν σωστά
κάποιους ήχους
•  Παραλείπουν ήχους μέσα σε μία λέξη

 

Παιδιά με Διαταραχές Σίτισης μπορεί να εμφανίζουν:

Έντονη άρνηση σίτισης
Πρότυπο σίτισης που δεν είναι ηλικιακά αντίστοιχο
Χαμηλή θερμιδική επάρκεια
Αισθητηριακές και κινητικές δυσκολίες

Χρησιμοποιούμε σταθμισμένα και στην ελληνική γλώσσα διαγνωστικά εργαλεία, καθώς και ποικίλες τεχνικές με πρωταρχικό μας σκοπό τη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών για τη δημιουργία του θεραπευτικού πλάνου.

Αξιολογητικά Τεστ:

  • Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου, Ι. Βογινδρουκα.
  • Εικόνες Δράσης, Ι. Βογινδρούκα.
  • Raven
  • PLS 4
  • CELF
  • CELF Preschool
  • Topl